spot_img

Phân loại công việc ở Cộng hòa Séc

(Kategorizace prací)

Kategorizace prací – www.guard7.cz

Theo Đạo luật số 258/2000 sb., về Sức khỏe cộng đồng, Người sử dụng lao động có nghĩa vụ phân loại công việc trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động. Tiền phạt cho việc không tuân thủ quy định này có thể lên tới 2.000.000 Kč.

Việc phân loại công việc theo §37, Đạo luật số 258/2000 Sb., thể hiện sự đánh giá tóm tắt về tác động của các yếu tố môi trường làm việc đối với một vị trí công việc cụ thể trong cơ sở.
Chúng tôi theo dõi ảnh hưởng của các yếu tố của môi trường làm việc tác động đến sức khỏe của nhân viên:

 • bằng cách theo dõi mức độ tiếp xúc với các yếu tố của môi trường làm việc mà nhân viên tiếp xúc, tức là chủ yếu bằng cách đo lường (độ ồn, tiếp xúc với các chất hóa học…) Đây là mục tiêu của việc phân loại công việc.
 • bằng cách theo dõi hậu quả, tức là theo dõi tình trạng sức khỏe của nhân viên tiếp xúc với các yếu tố môi trường làm việc (kiểm tra đặc biệt như kiểm tra tiếp xúc sinh học khi làm việc với các chất hóa học, tình trạng của cơ quan thính giác khi làm việc trong môi trường có tiếng ồn, v.v.)
  Khi phân loại công việc , chúng ta đánh giá tác động trong một ca làm việc tiêu biểu thông thường.

Các tiêu chí, yếu tố và giới hạn để đưa các loại công việc vào các hạng mục được quy định bởi Nghị định của Bộ Y tế số 432/2003 Sb.
– Theo mức độ xuất hiện của các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên và rủi ro đối với sức khỏe của họ, công việc được phân thành bốn loại .
– Các loại việc riêng lẻ tương ứng với mức độ rủi ro của công việc, tức là danh mục 4 là rủi ro nhất).
– Không phân loại công việc ở các địa điểm công trường xây dựng được nơi tạm thời để vận hành thử nghiệm, không quá một năm.
– Việc phân loại nhóm công việc 2R, 3 hoặc 4 do cơ quan bảo vệ sức khỏe cộng đồng có thẩm quyền quyết định.
– Đề xuất đưa vào danh mục nhóm việc 2R, 3 và 4 được Người sử dụng lao động đệ trình trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện công việc.

Loại công việc đến nhóm 2 Người sử dụng lao động phân loại và gửi thông báo về điều này cho Vệ sinh Dịch tễ trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện công việc, những thay đổi về điều kiện chứng minh việc đưa công việc nhóm 2trong vòng 10 ngày kể từ ngày ngày thi hành quyết định của Cơ quan bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

jarvis_5783d88a498e3209e639170a.jpeg
 • Các công việc khác tại nơi làm việc của Người sử dụng lao động chưa được phân loại theo cách này được coi là công việc nhóm 1.
  – Không phân loại công việc rủi do bị phạt
  – Công việc rủi ro là công việc có nguy cơ phát triển bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh liên quan đến công việc khác.

Công việc mạo hiểm
Đây là những công việc được xếp vào nhóm 3, nhóm 4 là những công việc được xếp vào loại thứ hai, sẽ do trạm vệ sinh khu vực (2R) quyết định.

Các yếu tố rủi ro
Yếu tố điều kiện lao động mà theo trình độ khoa học hiện nay có thể ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng lớn đến sức khỏe trong công việc nhất định được coi là yếu tố quyết định. Khi phân loại các yếu tố cá nhân trong loại công việc, việc phân loại công việc với các yếu tố quyết định cá nhân được chỉ ra trong đề xuất.

 • Bụi
 • Hóa chất
 • Tiếng ồn
 • Rung động
 • Bức xạ không ion hóa
 • Tải trọng vật lý
 • Vị trí làm việc
 • Môi trường nhiệt
 • Môi trường đông lạnh
 • Áp lực tinh thần
 • Áp lực thị giác
 • Làm việc với các tác nhân sinh học
 • Làm việc trong điều kiện áp suất khí cao
Made in India: Xiaomi otevírá v Indii tři továrny na mobily

Pháp luật

 • Đạo luật số 258/2000 Sb về Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sửa đổi một số luật liên quan
 • Quy định của Chính phủ số 361/2007 Sb., Quy định các điều kiện bảo vệ sức khỏe tại nơi làm việc
 • Nghị định của Bộ Y tế số 432/2003 Sb Quy định các điều kiện để phân loại công việc thành các loại, giá trị giới hạn của các chỉ số thử nghiệm phơi nhiễm sinh học, điều kiện lấy mẫu vật liệu sinh học để tiến hành thử nghiệm phơi nhiễm sinh học và các yêu cầu đối với báo cáo công việc với amiăng và các tác nhân sinh học

Biên dịch: Ing. Doãn Dân

Nguồn: https://www.guard7.cz/kategorizace-praci/

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img