ZPATKY DO SKOLY TUYen dUnG bRNo Banh mi tươi
spot_img

Chứng từ về bảo hiểm y tế du lịch cho thời gian lưu trú trên 90 ngày

Do đã ký kết thỏa thuận quốc tế về hợp tác trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội , bảo hiểm y tế du lịch không còn là bắt buộc đối với công dân Bosnia và Herzegovina, Montenegro, Croatia, Nhật Bản, Cuba, Macedonia, Serbia, Cộng hòa Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ. Sự miễn trừ này cũng áp dụng cho những người tham gia Chương trình  Học bổng Erasmus Mundus,  Chương trình Học bổng Fulbright, Dịch vụ Tình nguyện Châu Âu của Chương trình Hành động Thanh niên EC và những người có Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu Âu (EHIC) do một Quốc gia Thành viên EU khác cấp và thẻ GHIC của Vương quốc Anh.

Komerční zdravotní pojištění - Staff Welcome Centre Univerzita Karlova

Công dân nước thứ ba khác – đơn xin thị thực cho thời gian lưu trú trên 90 ngày / đơn xin giấy phép cư trú nộp tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc

Bằng chứng đã có mua bảo hiểm y tế du lịch được công nhận là Chứng từ mà công ty bảo hiểm có liên quan xác nhận :

Cho thời gian bảo hiểm (bảo hiểm phải được thực hiện trong toàn bộ thời gian lưu trú tại Cộng hòa Séc),

Phạm vi bảo hiểm (hợp đồng bảo hiểm phải bao gồm các chi phí mà người nước ngoài có nghĩa vụ phải trả trong suốt thời gian ở Cộng hòa Séc trong trường hợp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết và khẩn cấp, bao gồm cả chi phí liên quan đến vận chuyển hoặc, trong trường hợp tử vong liên quan đến vận chuyển hài cốt về nước theo hộ chiếu sở hữu hoặc đến nước  khác nơi có phép cư trú 

Số tiền bồi thường (số tiền trong giới hạn bồi thường đã thỏa thuận cho mỗi sự kiện được bảo hiểm ít nhất phải là 60.000 EUR , không có mức cùng chịu tổn thất của người được bảo hiểm trong các chi phí nêu trên).

Hợp đồng bảo hiểm không được phép có điều khoản loại trừ trả tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp tai nạn xảy ra do hành vi cố ý, lỗi hoặc đồng lõa của người nước ngoài được bảo hiểm hoặc do người nước ngoài được bảo hiểm uống rượu, ma tuý hoặc chất hướng thần.

Đối với bảo hiểm ký ở nước ngoài, người nước ngoài phải nộp kèm theo Bằng chứng có bảo hiểm y tế du lịch, bản dịch có công chứng hợp đồng bảo hiểm và điều kiện bảo hiểm chung sang tiếng Séc, chứng minh việc ký kết bảo hiểm y tế du lịch, đặc biệt là phạm vi bảo hiểm., giới hạn bồi thường bảo hiểm là 60.000 EUR và không có điều khoản mức cùng chịu tổn thất của người được bảo hiểm, và theo yêu cầu cũng có bằng chứng về việc thanh toán phí bảo hiểm cho toàn bộ thời gian lưu trú ở lãnh thổ CH Séc.

Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, người nước ngoài cũng có nghĩa vụ nộp bằng chứng về việc đã thanh toán phí bảo hiểm ghi trên giấy bảo hiểm y tế du lịch.

Người nước ngoài không cần phải có giấy tờ chứng minh bảo hiểm y tế du lịch nếu:

 • là người tham gia bảo hiểm y tế công cộng (ví dụ: nếu đó là lưu trú với mục đích làm việc, thì chỉ cần có bằng chứng về bảo hiểm y tế du lịch cho giai đoạn từ khi nhập cảnh vào lãnh thổ đến khi đi làm).
 • nếu chi phí chăm sóc sức khỏe được hoàn trả trên cơ sở thỏa thuận quốc tế, hoặc
 • nếu người nước ngoài chứng minh được việc chăm sóc sức khỏe được hoàn trả theo cách khác, trên cơ sở cam kết bằng văn bản của pháp nhân, nếu việc người nước ngoài ở lại lãnh thổ có lợi cho việc phát triển các giá trị tinh thần, bảo vệ quyền con người hoặc các giá trị nhân đạo khác, bảo vệ môi trường tự nhiên, di tích và truyền thống văn hóa, phát triển khoa học, giáo dục, thể dục và thể thao, trên cơ sở cam kết bằng văn bản của cơ quan nhà nước hoặc trên cơ sở cam kết có trong giấy mời theo mẫu của cảnh sát – đã được công chứng theo Mục 15).

Luật về cư trú của người nước ngoài từ ngày 2 tháng 8 năm 2021 quy định nghĩa vụ đối với người nước ngoài nhập cảnh vào lãnh thổ và lưu trú trên 90 ngày phải mua bảo hiểm y tế du lịch trong phạm vi chăm sóc sức khỏe toàn diện trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào lãnh thổ  Cộng hòa Séc. 

Bảo hiểm sức khỏe du lịch trong phạm vi chăm sóc sức khỏe toàn diện, theo yêu cầu của Luật về cư trú của người nước ngoài, chỉ có thể mua độc quyền với Công ty Bảo hiểm VZP trong thời hạn 5 năm kể từ ngày sửa đổi luật có hiệu lực về cư trú của người nước ngoài (tức là từ ngày 2 tháng 8 năm 2021 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026), Do đó, nếu có hồ sơ xin thị thực hoặc giấy phép cư trú dài hạn và nộp tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc từ ngày 2 tháng 8 năm 2021 thì trước khi nhận visa   phải nộp chứng từ đã có bảo hiểm y tế du lịch:

 • ở mức độ chăm sóc cần thiết và khẩn cấp trong 90 ngày đầu tiên ở lại lãnh thổ và trong thời gian lưu trú còn lại, đồng thời bằng chứng về bảo hiểm y tế toàn diện đã ký kết với Pojišťovna VZP, vì (cũng có thể mua  trực tuyến),

hoặc người nước ngoài có thể trực tiếp nộp bằng chứng về bảo hiểm y tế toàn diện đã ký với Pojišťovna VZP, đối với toàn bộ thời gian lưu trú được phép trong lãnh thổ (bảo hiểm có thể mua trực tuyến). 

Bằng chứng về bảo hiểm y tế du lịch toàn diện với một công ty bảo hiểm khác tại Cộng hòa Séc sẽ chỉ có thể được chấp nhận nếu hợp đồng bảo hiểm được ký kết không muộn hơn ngày 1 tháng 8 năm 2021.

Công dân nước thứ ba khác – đơn xin thị thực cho thời gian lưu trú trên 90 ngày / đơn xin giấy phép cư trú được nộp trong lãnh thổ

Trong trường hợp nộp đơn xin thị thực cho thời hạn lưu trú trên 90 ngày, nếu xin trong lãnh thổ CH Séc, hoặc xin gia hạn thời gian lưu trú  đối với thị thực này, cũng như trong trường hợp xin cấp giấy phép cư trú dài hạn, nếu được áp dụng và trong trường hợp xin gia hạn giấy phép cư trú dài hạn, giấy tờ bảo hiểm y tế du lịch phải thể hiện  phạm vi chăm sóc sức khỏe toàn diện có bảo hiểm của hãng bảo hiểm y tế tại Cộng hòa Séc trong giai đoạn từ ngày 2 tháng 8 năm 2021 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026, bảo hiểm sức khỏe toàn diện phải ký với Pojišťovna PVZP

Do đó,  áp dụng cho các Hồ sơ xin thị thực dài hạn [§ 33 đoạn. c), việc gia hạn hiệu lực của thị thực dài hạn và đơn xin cấp hoặc gia hạn giấy phép cư trú dài hạn nộp cho Bộ Nội vụ ở CH Séc từ ngày 2 tháng 8 năm 2021 (bao gồm cả)  bằng chứng của bảo hiểm sức khỏe du lịch chỉ được công nhận:

 • Hợp đồng bảo hiểm về bảo hiểm sức khỏe toàn diện được ký kết với Pojišťovna VZP,
 • hợp đồng bảo hiểm về bảo hiểm sức khỏe toàn diện được ký kết với một hãng bảo hiểm khác hoạt động tại Cộng hòa Séc, nhưng chỉ cho  các hợp đồng  ký kết không muộn hơn ngày 1 tháng 8 năm 2021.

Công dân EU và gia đình của họ

Những giấy tờ dưới đây có thể được coi là có bảo hiểm y tế của một công dân EU thành viên gia đình của họ không phải là công dân EU:

 • Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu Âu (EHIC)
 • Giấy chứng nhận tạm thời thay thế Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu Âu (EHIC)
 • Xác nhận đã đăng ký
 • Thẻ của một người được bảo hiểm EU và cư trú ở Cộng hòa Séc
 • Thẻ bảo hiểm của người được bảo hiểm sống tại Cộng hòa Séc
 • Một trong các dạng form: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121

Thay vì các tài liệu bảo hiểm y tế đã đề cập, công dân EU và thành viên gia đình của họ có thể nộp một chứng từ khác tương ứng với bảo hiểm y tế du lịch. Tuy nhiên, những người được gọi là thành viên gia đình (xem phần Ai là công dân EU và thành viên gia đình ) Có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng về bảo hiểm y tế toàn diện cùng với đơn xin giấy phép cư trú tạm thời cho một thành viên gia đình thuộc EU công dân. Đó là, những người nước ngoài được gọi là thành viên gia đình của công dân EU hoặc công dân của Vương quốc Anh và nộp đơn xin giấy phép tạm trú tạm từ ngày 2 tháng 8 năm 2021, phải nộp hợp đồng bảo hiểm về bảo hiểm y tế toàn diện với  Pojišťovna VZP (hoặc tại một công ty bảo hiểm khác hoạt động tại Cộng hòa Séc, nhưng chỉ với điều kiện hợp đồng được ký kết không muộn hơn ngày 1 tháng 8 năm 2021).

Danh sách các công ty bảo hiểm y tế

Danh sách các công ty bảo hiểm được phép cung cấp dịch vụ của họ tại Cộng hòa Séc luôn có thể  tìm thấy trên trang web ČNB theo từng ngày cụ thể. 

Có các danh mục liên quan trong danh sách các loại thực thể:

 • Công ty bảo hiểm và chi nhánh của công ty bảo hiểm nước ngoài,
 • Các công ty bảo hiểm nước ngoài và các chi nhánh của các công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tại Cộng hòa Séc.

Xin lưu ý rằng đây chỉ là danh sách các công ty bảo hiểm được phép cung cấp dịch vụ tại Cộng hòa Séc, còn việc họ có cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài hay không và ở mức độ nào.

Phòng Chính sách Tị nạn và Di cư, ngày 2 tháng 8 năm 2021

Biên dịch: Ing. Doan Dan
Nguồn: https://www.mvcr.cz/clanek/doklad-o-cestovnim-zdravotnim-pojisteni-pri-pobytu-delsim-nez-90-dnu.aspx

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img