TUYen dUnG bRNo Banh mi tươi
spot_img

Chú ý: Các quy định về Thông báo thay đổi đối với Thẻ lao động

Người nước ngoài cư trú và làm việc ở Cộng hòa Séc theo Thẻ lao động phải thông báo cho Cục Tị nạn và Chính sách Di trú của Bộ Nội vụ (OAMP) về mọi sự thay đổi liên quan đến Người sử dụng lao động, phân loại công việc hoặc vị trí công việc với cùng hoặc khác Người sử dụng lao động.

Zrušení zaměstnanecké karty a co s tím | Spokojená rodina

Thông báo về việc thay đổi Người sử dụng lao động, phân loại công việc hoặc vị trí việc làm khác với cùng hoặc khác Người sử dụng lao động phải hoặc báo trực tiếp tại các văn phòng làm việc của Cục tị nạn và chính sách Di trú của Bộ Nội vụ, hoặc gửi  qua đường bưu điện, qua hộp dữ liệu hoặc email với chữ ký điện tử. 

Thông báo thay đổi phải được thực hiện theo Mẫu quy định đã được điền đầy đủ và hợp lệ. Thông báo phải được điền đúng theo hướng dẫn được nêu trong đó. Nếu Thông báo thay đổi này không làm đúng hướng dẫn sẽ bị coi như là chưa thông báo !

Thông báo được công nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Chỉ có chính Người sở hữu Thẻ lao động mới có thể thông báo thay đổi. Ngườikhông phải là chủ Thẻ lao động không thể thông báo về sự thay đổi.

Chú ý: Thay đổi phải được thông báo muộn nhất là 30 ngày trước thay đổi sẽ xảy ra !!!!

Ngày quyết định được coi là ngày nêu trong Mẫu báo thay đổi.

Thay đổi chỉ có thể được thực hiện sớm nhất sau 06 tháng kể từ khi nhận Thẻ lao động đầu tiên, tức là thay đổi sớm nhất chỉ được phép sau 06 tháng của Hợp đồng lao động đầu tiên. Không áp dụng quy định này nếu việc chấm dứt Hợp đồng lao động vì những lý do nêu trong § 52 từ a) đến e) của Luật số 262/2006 Sb., Luật Lao động, theo thỏa thuận vì những lý do tương tự, Người sử dụng lao động chấm dứt việc làm trong thời gian thử việc hoặc chấm dứt ngay lập tức theo § 56 của Luật Lao động .

Không thể thông báo việc thay đổi Người sử dụng lao động hoặc việc làm sang một vị trí công việc khác với Người sử dụng lao động khác nếu Người sử dụng lao động mới là Đại lý việc làm (Pracovní Agentury)

Nếu không đáp ứng các điều kiện quy định ở trên trên thì việc thông báo thay đổi này cũng được coi như chưa được thực hiện!

Người nước ngoài có nghĩa vụ gửi các tài liệu đính kèm sau để thông báo thay đổi:

  • Hợp đồng lao động hiện tại của Người nước ngoài. Nếu Hợp đồng lao động đã kết thúc thì có ngày kết thúc là ngày nào
  • Nếu Thẻ lao động được cấp cho Người nước ngoài với tư cách là một nhân viên đi công tác hoặc cho cổ đông thành viên công ty theo luật định hoặc đối tác kinh doanh để thực hiện công việc trong lĩnh vực hoạt động của mình, thì Người nước ngoài chỉ có nghĩa vụ nộp yêu cầu này nếu hợp đồng lao động với công ty.

Nếu sự thay đổi được thông báo sau khi đã chấm dứt mối Hợp đồng lao động ban đầu, thì việc thông báo thay đổi phải được thực hiện không muộn quá 60 ngày sau khi kết thúc Hợp đồng lao động với bất kể lý do nào, nếu không, Thẻ lao động sẽ hết hạn theo luật (theo quy định § 63 của luật 326/1999 Sb.).

Nếu thông báo không được thực hiện trực tiếp hoặc qua hộp dữ liệu hoặc thư điện tử có chữ ký điện tử đảm bảo thì thông báo thay đổi đó phải được gửi đến Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày thứ 60 sau khi Kết thúc hợp đồng lao động(Không được tính 60 ngày kể từ Ngày gửi bưu điện).

Hợp đồng lao động, hợp đồng công việc, hoặc hợp đồng lao động trong tương lai được ký kết để Người nước ngoài làm công việc mới.

Hợp đồng mới phải được ký với các công việc tại vị trí tuyển dụng còn trống dành cho Thẻ lao động trong Đăng ký ký tuyển dụng trung tâm, và trong trường hợp thay đổi Người sử dụng lao động hoặc thay đổi phân loại công việc, phải lưu ý công việc hàng tuần thời gian không dưới 15 giờ, tiền lương, tiền công, không được thấp hơn mức cơ bản của tiền lương tối thiểu hàng tháng.

Như đã nêu ở trên, nếu Người nước ngoài khai báo làm công việc khác với cùng hoặc Người sử dụng lao động khác, thì hợp đồng lao động, hợp đồng công việc hoặc hợp đồng khác phải đáp ứng các điều kiện tương lai nêu trên (tức là số giờ làm việc tối thiểu và mức lương tối thiểu, mức lương hoặc thù lao của người nước ngoài).

Hợp đồng của Người sử dụng lao động tương lai phải cam kết Người nước ngoài có đủ năng lực chuyên môn để thực hiện công việc được yêu cầu, nếu Người sử dụng lao động yêu cầu năng lực chuyên môn đó hoặc theo quy định của pháp luật.

Việc không gửi bất kỳ loại giấy tờ nào ở trên, thông báo về thay đổi được coi như chưa thực hiện thông báo. Điều này có thể dẫn đến hủy Thẻ lao động. Thông báo sẽ được coi là không được thực hiện ngay cả khi các Giấy tờ không chứng minh một cách đáng tin cậy các thông tin đã nêu trong thông báo.

Tất cả các giấy tờ phải được đệ trình bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc được chuyển đổi thành dạng điện tử bằng phương thức chuyển đổi. Các tài liệu được chuẩn bị bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Séc hoặc tiếng Slovak phải được nộp cùng với bản dịch có công chúng sang tiếng Séc.

Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, Cục Di trú và Chính sách Tị nạn sẽ thông báo cho Người nước ngoài và Người sử dụng lao động tương lai trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc các điều kiện pháp lý cần thiết trong thông báo về thay đổi đã được đáp ứng hay chưa. Nếu thông báo đáp ứng các điều kiện do luật quy định, Cục Di trú và chính sách tị nạn sẽ thông báo cho Người nước ngoài và Người sử dụng lao động tương lai của họ bằng thông báo về việc đáp ứng các điều kiện quy định cho sự thay đổi đã thông báo theo quy định. Người nước ngoài chỉ có thể bắt đầu làm công việc mới vào thời điểm khi thông báo này được gửi cho họ hoặc Người sử dụng lao động của anh ta, nhưng không được sớm hơn ngày đã nêu trong thông báo chính thức là ngày mà sự thay đổi sẽ diễn ra. .

Người nước ngoài được tự do tiếp cận thị trường lao động

Thông tin trên không áp dụng đối với những người có Thẻ lao động được tự do tiếp cận thị trường lao động ở Cộng hòa Séc (§98 của luật số 435/2004 Sb., về việc làm ), hoặc có Giấy phép lao động khi có ý định thay đổi Người sử dụng lao động, loại công việc, hoặc tuyển dụng vào một vị trí công việc cùng hoặc khách nhà tuyển dụng.

Những Người nước ngoài này có nghĩa vụ thông báo thay đổi trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày thay đổi xảy ra, tốt nhất theo mẫu có tên “Mẫu thông báo Người nước ngoài có thẻ lao động về việc chấm dứt việc làm, thay đổi việc làm, thay đổi chủ hoặc việc làm cho vị trí công việc khác hoặc với người sử dụng lao động khác ”.

Cục tị nạn và chính sách Di trú ngày 10 tháng 11 năm 2021

Biên soạn: Ing. Doãn Dân

Nguồn: https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img