hacker akce TUYen dUnG bRNo thit tuoi Banh my
spot_img

Bảo hiểm xã hội ở cộng hòa Séc 2021

Bảo hiểm xã hội đóng vai trò bảo vệ trong trường hợp xảy ra các sự kiện xã hội bất lợi mà mọi người có thể gặp, ví dụ như tai nạn, tuổi già hoặc thiên tai. Nhưng để thực sự được bảo hiểm về tài chính trong những tình huống này, bạn phải đóng tiền bảo hiểm thường xuyên.
Bảo hiểm xã hội được đóng như thế nào, đóng bao nhiêu một lần và ai được miễn nghĩa vụ này? 
Sociální pojištění pro OSVČ 2021 - ilustrační foto
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là gì?

Bảo hiểm xã hội là một trong những công cụ của chính sách xã hội, mục đích của nó là tạo ra những điều kiện sống đàng hoàng cho mọi người dân, ví dụ như để ứng phó với những sự kiện xã hội bất lợi. Đó có thể là, ví dụ, tuổi già, bệnh tật, tàn tật, thất nghiệp hoặc nghèo đói. Đúng như tên gọi, BHXH dựa trên nguyên tắc bảo hiểm, tức là sự đóng góp đều đặn. Số tiền này được trả đều đặn cho nhà nước, cụ thể là cho Cơ quan An sinh xã hội Séc, cơ quan này thu tiền theo luật số 589/1992 Sb. Số tiền người nộp thuế đóng bảo hiểm sau đó được tính vào thu ngân sách nhà nước. Đổi lại, hỗ trợ tài chính được cung cấp cho người trả tiền trong một sự kiện xã hội bất lợi.

Bảo hiểm xã hội bao gồm những gì?

Phí bảo hiểm bao gồm các khoản trả cho: bảo hiểm ốm đau (OSVČ có thể tự nguyện tham gia),bảo hiểm hưu trí, đóng góp vào chính sách việc làm của nhà nước.

Ai là người có nghĩa vụ đóng BHXH?
Mọi người phải đóng bảo hiểm xã hội ở Cộng hòa Séc, bất kể tình trạng pháp lý, quy mô và phương thức làm việc. Những người phải trả bao gồm: Người sử dụng lao động, Người lao động, Người kinh doanh cá thể hay là kinh doanh cá thể ,(OSVČ)Người đã tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội của người lao động
Nếu bạn đang làm việc theo hợp đồng lao động , bạn không có nghĩa vụ trực tiếp đóng bảo hiểm xã hội. Trách nhiệm này do Người sử dụng lao động đảm nhận cho bạn, Người sử dụng lao động ngoài thuế thu nhập và bảo hiểm y tế, hàng tháng còn phải đóng bảo hiểm xã hội cho nhà nước cho bạn, cụ thể bằng cách khấu trừ số tiền liên quan thường xuyên vào lương của bạn. Tin tốt là người lao động, không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ việc không đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động của bạn. Điều này không ảnh hưởng đến việc bắt buộc tham gia bảo hiểm và các quyền lợi liên quan của bạn.

Số tiền BHXH của người lao động Người lao động đóng BHXH mức 6,5% tiền lương tháng . Số tiền này được trừ vào lương thô. Bảo hiểm xã hội (và y tế)  với thuế thu nhập, cũng do người sử dụng lao động trả, với số tiền là 24,8%.

Bảo hiểm xã hội: người sử dụng lao động 
Chi phí tiền lương không chỉ bao gồm chỉ bao gồm tổng mức lương thỏa thuận với nhân viên, mà còn bao gồm phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải trả cho nhân viên của mình, thanh toán bảo hiểm cho nhân viên, không chỉ cho những gì cho họ có nghĩa vụ trả, mà còn cho những khoản khấu trừ từ tổng lương hàng tháng. Ngoài ra, biểu phí đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động toàn phần hay bán thời gian là như nhau .

Cách tính bảo hiểm xã hội

Để có thể tính được mức đóng chính xác, trước hết cần xác định cơ sở tính. Trong khi mức đóng bảo hiểm của người lao động được tính  6,5% trên cơ sở tính, trong trường hợp người sử dụng lao động đóng phí bảo hiểm, cần phải biết tổng hợp các cơ sở tính của tất cả người lao động của mình. Cuối cùng, cộng các khoản phí bảo hiểm cho bản thân và cho tất cả nhân viên và trả tổng số tiền vào tài khoản của OSSZ (BHXH khu vực có liên quan) Cơ sở tính đối với một nhân viên là tổng thu nhập của người đó, không bao gồm:
tiền bồi thường thiệt hại, trợ cấp thôi việc và các khoản trợ cấp thôi việc khác, trợ cấp thôi việc và trợ cấp thôi việc và thù lao khi kết thúc nhiệm kỳ, trợ cấp trung thành của thợ mỏ quy định theo Đạo luật Số 62/1983 Sb., tiền cấp cho người nhận lương hưu hoặc khuyết tật sau một năm kể từ ngày kết thúc lao động, trợ cấp xã hội một lần cho người lao động để đáp ứng nhu cầu đặc biệt khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn môi trường, công nghiệp hoặc các sự kiện đặc biệt nghiêm trọng khác.

Cơ sở tính tối đa
Cơ sở tính tối đa đối với nhân viên là số tiền gấp 48 lần mức lương trung bình, trong đó khoảng thời gian liên quan mà số tiền này được xác định là năm lịch. Trong năm 2021, số tiền này được định là 1 701 168 CZK. Trong trường hợp tổng các cơ sở tính của người lao động trong một năm dương lịch vượt quá số tiền này, thì người lao động không phải trả phí bảo hiểm từ số tiền vượt quá số tiền đó. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng nếu chỉ làm cho một người sử dụng lao động trong năm qua, hoặc làm nhiều công việc cho  một người sử dụng lao động Số tiền vượt quá cơ sở tính tối đa của người lao động cũng không được tính vào cơ sở tính của người sử dụng lao động. Nói một cách đơn giản, số tiền vượt quá cơ sở tính tối đa, người sử dụng lao động không phải trả bảo hiểm cho bản thân hoặc cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội của Người kinh doanh cá thể (OSVČ)
Như đã đề cập ở trên, Người kinh doanh cá thể cũng có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội. Các khoản bảo hiểm này được trả cho cơ quan quản lý an sinh xã hội cấp huyện (OSSZ) có liên quan, theo nơi thường trú của những người này. Người kinh doanh cá thể đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức đóng tạm ứng hàng tháng, số tiền này thay đổi hàng năm tùy theo thu nhập, chi phí hoặc mức lương bình quân (trường hợp tạm ứng tối thiểu). Đến cuối tháng 4, tất cả  phải nộp Báo cáo chi phí và thu nhập, trên cơ sở đó sẽ tính tổng phí bảo hiểm của năm qua. Nếu Người kinh doanh cá thể đã trả trước nhiều hơn số tiền bảo hiểm, họ có thể được hoàn trả lại số tiền đã đóng. Mặt khác, nếu họ trong một năm trả ít hơn mức cần thiết, họ sẽ phải trả khoản chênh lệch.

Số tiền bảo hiểm xã hội: Người kinh doanh cá thể
Số tiền bảo hiểm, tức là mức tạm ứng hàng tháng, trong trường hợp người kinh doanh cá thể phụ thuộc vào lợi nhuận đạt được (cơ sở tính thuế). Cơ sở tính là 1/2 của 1/12 lợi nhuận, nếu kinh doanh trong suốt cả năm. Nếu cơ sở tính thấp hơn cơ sở tính hàng tháng tối thiểu đã đặt, phí bảo hiểm sẽ được tính từ mức tối thiểu. Biểu phí bảo hiểm là 29,2%. Số tiền ứng trước tối thiểu cho hoạt động chính
Đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định số tiền phải đóng được là các hoạt động là chính hay phụ.
Trong trường hợp hoạt động chính, trước hết cần tính mức cơ sở tính hàng tháng tối thiểu là 1/4 mức lương bình quân làm tròn lên đến 1 CZK. Vào năm 2021, đó là số tiền 8861 CZK, cơ sở tính tối thiểu hàng năm thể hiện tổng số 106 332 CZK. Từ cơ sở tính tối thiểu hàng tháng, sau đó tính tạm ứng tối thiểu – 29,2% trong trường hợp này là 2588 CZK.

Sự gia tăng đóng tạm ứng BHXH tối thiểu hoạt động chính trong 5 năm cuối
Năm Số tiền tạm ứng tối thiểu đóng BHXH – Hoạt động chính
2021: 2588 CZK
2020: 2544 CZK
2019: 2388 CZK
2018: 2189 CZK
2017: 2061 CZK
2016: 1972 CZK
2015: 1943 CZK
2014 : 1894 CZK

Nếu thu nhập của người  kinh doanh vượt quá giới hạn này, người đó không phải trả bất kỳ khoản bảo hiểm nào vượt quá giá trị trên. Số tiền ứng trước tối thiểu cho một hoạt động phụ  Hoạt động phụ có nghĩa là một hoạt động không phải là nguồn thu chính của bạn. Thông thường, đây là những người tự do kinh doanh trong khi: đi làm học tập, nghỉ hưu, nghỉ thai sản, trong khi nhận trợ cấp cha mẹ

Trong trường hợp này, để tính toán các khoản tạm ứng tối thiểu, cần phải biết cơ sở tính hàng tháng tối thiểu cho hoạt động phụ. Điều này thể hiện 1/10mức lương trung bình được làm tròn lên đến 1 CZK, tức CZK 3545 CZK.Các khoản tiền tạm ứng  tối thiểu hàng tháng cho các hoạt động phụ  là sau đó 29,2% số tiền này, là 1 036 CZK 

Số liệu phát triển tiền tạm ứng BHXH  – Hoạt động phụ
Năm Số tiền tạm ứng tối thiểu
2021: 1036 CZK
2020: 1018 CZK
2019: 995 CZK
2018: 876 CZK
2017: 825 CZK
2016: 789 CZK
2015: 778 CZK
2014: 758 CZK 

Cơ sở tính năm cho việc kinh doanh các hoạt động phụ thực hiện trong suốt cả năm là 42.540 CZK, tức là 3534 CZK x 12. Nếu chỉ làm một số tháng  nhân với cơ sở tính tối thiểu đối với tổng số tháng , ví dụ 3545 x 7 tháng.

Tạm ứng BHXH trong năm đầu tiên hoạt động
Trong năm đầu tiên kinh doanh, người kinh doanh cá thể trả tạm ứng bảo hiểm xã hội ít nhất bằng số tiền tối thiểu. Đối với năm 2021, mức này là  2588 CZK. Tất nhiên, cũng có thể đóng tạm ứng cao hơn trên cơ sở tự nguyện. Trong trường hợp hoạt động kinh doanh chỉ là nguồn thu phụ, thì người kinh doanh cá thể không phải trả tạm ứng BHXH trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, phải thông báo cho cơ quan BHXH có liên quan, cũng như  bảo hiểm y tế, đó là thu nhập phụ.

Những người này cũng không phải đóng bảo hiểm xã hội trong những năm tiếp theo, nếu của họ lợi nhuận hàng năm thấp hơn số tiền quy định bắt buộc phải tham gia bảo hiểm hưu trí
Số tiền quy định này cho năm 2021 là 85 058 CZK.Trong trường hợp hoạt động này không kéo dài trong suốt cả năm, số tiền này sẽ được giảm 7089 CZK cho mỗi tháng lịch.

Trả tiền BHXH:  Khi nào thì phải đóng?

Người kinh doanh cá thể phải đóng tạm ứng bảo hiểm xã hội hàng tháng chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng. Trong trường hợp thay đổi số tiền tạm ứng phải đóng thì số tiền mới chỉ phải trả từ tháng sau, sau khi nộp đã nộp Báo cáo thu chi của Kinh doanh cá thể ( OSVČ)

Ai không phải đóng BHXH?

Ngoài một số Người kinh doanh cá thể làm việc như hoạt động phụ, không phải đóng, những người thất nghiệp đã đăng ký tại Văn phòng việc làm (Úřad práce)  (những người không có thu nhập chịu thuế – OBZP), sinh viên k đi làm, người về hưu cao tuổi và những người làm việc theo thỏa thuận (nếu thu nhập chưa đến mức quy định). Thu nhập từ tiền cho thuê kể cả thu nhập từ vốn cũng không phải đóng bảo hiểm xã hội 

Mục đích của BHXH là gì?

Bảo hiểm xã hội là một công cụ của chính sách xã hội nhằm tạo ra những điều kiện sống được. Nó được sử dụng chủ yếu trong các sự kiện xã hội bất lợi, khi đó người được bảo hiểm sẽ được hỗ trợ tài chính. Đó là các trường hợp hợp tuổi già, bệnh tật, tàn tật, thất nghiệp hoặc nghèo đói. Bảo hiểm xã hội hoạt động theo nguyên tắc bảo hiểm, có nghĩa là người được bảo hiểm đóng tiền hàng tháng, số tiền đóng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

Ai phải đóng BHXH?

Ở Cộng hòa Séc, Người sử dụng lao động, người lao động và Người kinh doanh cá thể phải trả bảo hiểm xã hội. Mặt khác, những người có thu nhập chịu thuế (OBZP), sinh viên không đi làm, người hưu trí tuổi già và những người làm việc theo các thỏa thuận phù hợp với giới hạn…. được miễn nghĩa vụ này. Bảo hiểm xã hội không phải trả đối với một số Người kinh doanh cá thể hoạt động phụ  và những người có thu nhập từ vốn hoặc thu nhập từ tiền cho thuê. 

Mức đóng Bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

Người lao động phải đóng 6,5% tổng lương hàng tháng của họ. Người sử dụng lao động sau đó trả thêm 24,8% cho họ.
Đối với Người kinh doanh cá thể, số tiền bảo hiểm xã hội được xác định trên cơ sở thu nhập của họ; đóng tạm ứng trước hàng tháng sau đó cuối tháng 3 hàng năm nộp báo cáo Thu nhập dựa vào đó làm quyết toán tiền BHXH so với tổng tiền tạm ứng đã nộp sẽ phải nộp thêm hoặc được hoàn lại

Số tiền tạm ứng tối thiểu vào năm 2021 là 2588,- CZK, trong trường hợp hoạt động thu nhập phụ là
1 036,- CZK.

Tiền đóng bảo hiểm xã hội là đóng cho ai? 

Bảo hiểm xã hội được đóng cho nhà nước, cụ thể là cho Cơ quan An sinh xã hội Séc (ČSSZ). Người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả thay cho người lao động, Người kinh doanh cá thể phải tự đóng. Các khoản tạm ứng phải trả trong tháng cho An sinh xã hội địa phương (OSSZ)  theo nơi cư trú.

Biên dịch Ing. Doãn Dân
Nguồn https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/socialni-pojisteni/

Đừng quên ấn Thích và Chia sẻ bài viết bạn nhé!

Tin mới nhất

spot_img

Tin tức liên quan cùng chủ đề

spot_imgspot_img